Capital Ownership Structure

  • Authorized capital (अधिकृत पूँजी): - NRs. 25,000,000,000/-
  • Authorized Equity Share Capital (अधिकृत इक्चीटी शेयर पूँजी): - NRs. 16,000,000,000/-
  • Authorized Preference Capital (अधिकृत अग्राधिकार शेयर पूँजी): - NRs. 9,000,000,000/-
  • Issued & Paid-up capital (जारी तथा चुक्ता पूँजी): - NRs. 18,884,386,078/-(From general issued share capital NRs.13,451,674,078/- (51% of Nepal Government and 49% of general public) & From non-cumulative irredeemable preference share capital NRs.5,432,712,000/- (100% of Nepal Government)

कुल जारी तथा चुक्ता पूँजी रू. 18,884,386,078/- मध्ये साधारण जारी पूँजी रू.13,451,674,078/- (जसमध्ये ५१% नेपाल सरकारको र ४९% साधारण शेयरधनीहरूको रहेको छ) भने अविमोच्य अग्राधिकार शेयर पूँजी रू. 5,432,712,000/- (१००% नेपाल सरकारको लगानी) रहेको छ ।

Both equity and preference shares are of NRs. 100 each. दुवै इक्वीटी शेयर तथा अग्राधिकार शेयरको अंकित मूल्य रू. १०० रहेको छ ।