ABBS Service

नेपालभर रहेका सम्पूर्ण शाखाहरुबाट जुनसुकै शाखामा रहेको खातामा नगद जम्मा गर्न तथा भुक्तानी लिन, चेकबुक प्राप्त गर्न, Balance Certificate लिन, Account Statement लिन, Good for Payment लगायत सम्पुर्ण ABBS सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ |