Government Transaction

यस बैंकले ग्राहकहरुको माग एवं आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको राजस्व संकलन लगायतका कार्यको लागि हाल ४४ वटा शाखाबाट सरकारी कारोबार सुविधा प्रदान गरीरहेको छ |